Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden CoolConnect B.V. 2023 
1
I. ALGEMEEN DEEL
1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij CoolConnect B.V. ingeschreven Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 88682137, verder te noemen: “CCN”, goederen, werkzaamheden en/of diensten van een derde, verder te noemen: “de Opdrachtnemer” betrekt of aan die Opdrachtnemer een (andere) opdracht verstrekt, een en ander in de ruimste zin van het woord. Onder goederen wordt verstaan zaken en vermogensrechten.
1.2 Afwijking van deze algemene inkoopvoorwaarden is alleen mogelijk als CCN deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.3 Als een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. CCN en Opdrachtnemer komen overeen om de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid zouden hebben gekend.
1.4 Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes, opdrachten en het tot stand komen, wijzigen en annuleren van overeenkomsten
2.1 Aanvragen voor een offerte binden CCN niet, maar zijn een uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte. Door het uitbrengen van een offerte verplicht de Opdrachtnemer zich aan CCN om de prestatie te leveren voor een vaste totaalprijs, een vaste verrekenprijs of een variatie hiervan binnen de voor de aflevering gestelde termijn. De offerte blijft tenminste zestig kalenderdagen geldig. Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte vergoedt CCN niet.
2.2. In geval van onvolledigheid, kennelijke fouten in of tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de aanvraag voor een offerte, moet de Opdrachtnemer, alvorens offerte te doen, overleggen met CCN. De Opdrachtnemer dient CCN, als er sprake is van kennelijke fouten, onvolledigheid van of tegenstrijdigheid in de opdracht, hierover te informeren voordat de Opdrachtnemer overgaat tot uitvoering of levering.
2.3 CCN is niet verplicht om de opdracht te verstrekken aan de laagst aanbiedende partij. Ook hoeft CCN geen informatie te geven over het al dan niet verstrekken van een opdracht. Alle door CCN aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie dient, indien er geen overeenkomst tot stand komt, op eerste verzoek kosteloos aan CCN te worden geretourneerd.
2.4 Een overeenkomst komt alleen tot stand als CCN een offerte aanvaardt door een schriftelijke opdracht.
2.5 Als de Opdrachtnemer nog niet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, heeft CCN het recht om de overeenkomst op elk moment buitengerechtelijk te (laten) ontbinden. CCN zal in dat geval de door de Opdrachtnemer schriftelijk aantoonbaar en onvermijdelijk gemaakte kosten vergoeden voor zover deze redelijk zijn. Verdere schadevergoeding is uitgesloten. Als de Opdrachtnemer zonder een schriftelijke opdracht van CCN start met de werkzaamheden, doet zij dit voor eigen rekening en risico.

3. Prestatie
3.1 De door de Opdrachtnemer te leveren prestatie moet, naast de eisen op grond van het aanvullende recht, voldoen aan:
a. de beschrijving en/of de specificatie die door CCN is gegeven;
b. de redelijke verwachtingen die CCN mag hebben van (onder meer) de eigenschappen, kwaliteit en/of betrouwbaarheid uit hoofde van (onder meer) deze voorwaarden en de beschrijving in de offerte;
c. de uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu redelijkerwijs te stellen (wettelijke) eisen;
d. de eisen en het vakmanschap die voor de desbetreffende branche gelden;
e. het door CCN afgegeven of (stilzwijgend) goedgekeurde tijdschema en/of uitvoeringsschema;
f. de eis dat te gebruiken materialen en grondstoffen aan de overeengekomen kwaliteit voldoen en dat bij de uitvoering gereedschap en materieel worden ingezet dat voldoet aan de hoogste eisen;
g. de eis dat de door de Opdrachtnemer in te schakelen personen voor hun taak geschikt zijn;
h. de eis dat in de prestatie alle aanvragen voor vergunningen zijn inbegrepen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
i. de eis dat de voor de uitvoering van de overeenkomst te verrichten teken- en anderevoorbereidende werkzaamheden en/of ontwikkelwerkzaamheden zijn inbegrepen.
3.2 De Opdrachtnemer mag geen (rechtstreekse) aanbiedingen doen of prijsopgaven verstrekken aan de opdrachtgever van CCN. Dit geldt zowel voor uitbreiding als voor
wijziging van het aan CCN opgedragen werk. 3.3 Levering vindt plaats op basis van de overeengekomen INCO-terms. Indien de INCO-terms niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, vindt (af)levering DDP plaats op de door CCN aangewezen locatie. De Opdrachtnemer is verplicht om CCN tijdig, adequaat en schriftelijk te informeren over de overschrijding van de levertijd. In geval van deelleveringen is voorafgaande schriftelijke toestemming van CCN vereist. De Opdrachtnemer is verplicht om, als CCN dit wenst, een schriftelijke productie- of uitvoeringsplanning te geven en/of medewerking te geven aan voortgangscontrole. De levering geldt alleen als voltooid als de opdracht in zijn geheel – volgens de eisen vastgelegd in de overeenkomst – op de door CCN aangewezen plaats is (op)geleverd.

4. Termijnen
4.1 De overeengekomen termijnen met betrekking tot (delen van) de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties zijn bindend, hetgeen inhoudt dat Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan zonder ingebrekestelling in verzuim verkeert.
4.2 Voor iedere kalenderdag dat de hierboven genoemde termijnen worden overschreden, is de Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van 0,5% van de overeengekomen totale opdrachtsom verschuldigd aan CCN. Hierbij geldt een maximum van 10% van de totale met de Opdrachtnemer overeengekomen opdrachtsom. CCN houdt daarnaast recht op vergoeding van de totale door haar geleden en nog te lijden schade.

5. Wijzigingen, meerwerk, minderwerk
5.1 CCN mag op elk moment verlangen dat de omvang, de hoedanigheid van de uit te voeren werkzaamheden, de te verrichten diensten en/of de te leveren goederen worden gewijzigd. De Opdrachtnemer heeft de verplichting om noodzakelijke wijzigingen of verbeteringen tijdig schriftelijk aan CCN te melden. De Opdrachtnemer verplicht zich daarnaast de door CCN verlangde wijzigingen in bijvoorbeeld tekeningen, modellen, instructies, specificaties en werkzaamheden zonder vertraging uit te voeren, ook als er geen overeenstemming is bereikt over de kosten.
5.2 Als het in lid 1 genoemde naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs, werkzaamheden en/of de termijnen zal de Opdrachtnemer, voordat de wijziging doorgevoerd wordt, CCN hierover zo spoedig mogelijk na kennisgeving schriftelijk informeren. Hiervoor geldt een termijn van uiterlijk acht kalenderdagen. Als CCN de gevolgen voor de prijs, de werkzaamheden en/of termijnen onredelijk vindt, heeft CCN het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Deze ontbinding vindt plaats door een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen van de partijen recht op vergoeding van enige schade.
5.3 Een wijziging van de aard en omvang van de prestatie die invloed heeft op de overeengekomen prijs en termijnen voor de uitvoering van de prestatie, heeft geen invloed op de overige bepalingen van de overeenkomst.

6. Prijs
6.1 De overeengekomen prijs is vast en bindend. De prijs kan dan ook nooit worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen en andere door de Opdrachtnemer aan derden verschuldigde prestaties.
6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn in de prijs inbegrepen:
a. invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen (met uitzondering van omzetbelasting);
b. leges en alle andere heffingen of kosten die gemaakt worden bij het aanvragen van vergunningen;
c. vergoedingen voor het gebruik van intellectuele en industriële eigendomsrechten;
d. alle kosten die verband houden met of voortvloeien uit het verrichten van de overeengekomen prestatie;
e. de kosten van verpakking, vervoer, opslag, verzekering, premies, installatie en inbedrijfstelling ter plaatse. Dit geldt ook voor de door CCN ter beschikking gestelde goederen;
f. alle andere kosten die door de overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden ten laste van de Opdrachtnemer komen;
g. alles wat nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst rekeninghoudend met de geldende normen, voorschriften en de eisen van goed vakmanschap, ook als een en ander niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is genoemd.

7. Facturering en betaling
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, moeten facturen in tweevoud bij CCN worden ingediend. Facturen moeten voorzien zijn van ondertekende bevestigingsbonnen of
afrekenstaten. 7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Opdrachtnemer de door CCN verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan op de datum van aflevering van de goederen of de datum dat de prestatie door CCN is geaccepteerd. Bij volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst voldoet CCN het gefactureerd bedrag binnen zestig dagen na ontvangst van factuur en akkoordbevinding van die factuur. Betaling houdt geen acceptatie in en ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting aan CCN.
7.3 Als de gegevens die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst aan CCN (periodiek) moet overleggen en/of de overeengekomen betalingszekerheden niet of niet in juiste vorm zijn ontvangen, mag CCN de betaling van facturen opschorten. Hetzelfde geldt als de in lid 1 genoemde bescheiden ontbreken of niet ondertekend zijn.
7.4 CCN mag bedragen verrekenen met bedragen die CCN van de Opdrachtnemer kan vorderen. Dit geldt ook voor bedragen die de Opdrachtnemer verschuldigd is aan een
aan CCN gelieerde rechtspersoon of vennootschap. 7.5 Facturen die CCN later dan zes maanden na aflevering van de goederen of de datum dat de prestatie door CCN is geaccepteerd ontvangt, worden niet geaccepteerd. Door verloop van die periode vervalt het recht van de Opdrachtnemer op betaling van die facturen.
7.6 Voordat betaling plaatsvindt, mag CCN, naast of in plaats van eigendomsoverdracht, een voor CCN acceptabele bankgarantie verlangen. Deze is voor rekening van de Opdrachtnemer.
7.7 De Opdrachtnemer moet op de gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval onderstaande gegevens duidelijk en overzichtelijk vermelden. Als deze ontbreken kan iedere betalingsverplichting van CCN worden opgeschort:
a. het contractnummer (inkoopnummer) van CCN en dat van de Opdrachtnemer dat op het werk betrekking heeft;
b. de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtnemer;
c. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
d. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
e. het termijnnummer;
f. de naam en het aansluitnummer van de uitvoeringsinstelling waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten;
g. het loonbelastingnummer van de Opdrachtnemer;
h. vermelding van de “verleggingsregeling BTW”, indien deze op de overeenkomst van toepassing is. Hetzelfde geldt voor het bedrag van de omzetbelasting;
i. het bankrekeningnummer van Opdrachtnemer;
j. de loonkosten, indien van toepassing;
k. de door CCN afgetekende tijdverantwoordingsstaten.
7.8 Als CCN rente is verschuldigd aan Opdrachtnemer, is de door CCN verschuldigde rente enkelvoudig en gelijk aan het Euro Interbank Offered Rate (Euribor) verhoogd met een opslag van 50 basispunten. Het gaat hierbij om het eenmaands percentage dat geldig is op de vervaldag van de factuur. Rente op rente wordt niet vergoed.
7.9 Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling van een factuur door CCN, geeft de Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties te beëindigen of op te schorten.

8. Informatieplicht, controle, goedkeuring en toestemming
8.1 De Opdrachtnemer moet CCN iedere omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst kan beïnvloeden of verhinderen direct schriftelijk melden. Als gevolg van deze informatie heeft CCN het recht om zo nodig op kosten van de Opdrachtnemer, noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen en/of wijziging van de overeenkomst te verlangen. Ook kan CCN de overeenkomst op deze grond buitengerechtelijk ontbinden. Het bovenstaande geldt ook als CCN op andere redelijke gronden een dergelijke omstandigheid vermoedt.
8.2 CCN heeft het recht – maar is niet verplicht – om de wijze van uitvoering van de overeenkomst te controleren. CCN mag met dit doel alle mogelijke maatregelen treffen die haar redelijk voorkomen. Zo heeft CCN het recht om een schriftelijke maandelijkse voortgangsrapportage te eisen, de plaatsen waar de prestatie geheel of gedeeltelijk wordt verricht (al dan niet vergezeld van deskundigen) te inspecteren en/of (accountants)controle van de boekhouding van de Opdrachtnemer te (laten) verrichten.
8.3. De door CCN verleende goedkeuring of toestemming, zoals bedoeld in deze voorwaarden, ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

9. Tekortkoming
9.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer geeft CCN het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat CCN tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan CCN verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van CCN op volledige schadevergoeding.

10. Garantie
10.1 Gebreken in geleverde goederen, in de uitgevoerde werkzaamheden en in de verrichte diensten die voor het verstrijken van de garantietermijn zijn ontstaan, moet de Opdrachtnemer direct herstellen. Tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken zijn veroorzaakt door onjuist gebruik, dienen de goederen waarin het gebrek zich manifesteert naar inzicht van CCN vervangen of gerepareerd te worden. Als het gaat om werkzaamheden waarin het gebrek zich heeft gemanifesteerd, moeten de werkzaamheden voor rekening van Opdrachtnemer geheel opnieuw uitgevoerd worden. Als binnen de wettelijke verjaringstermijn de geleverde goederen of het resultaat van het uitgevoerde werk geheel of gedeeltelijk tenietgaan of niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, wordt dit, behoudens tegenbewijs, aangemerkt als het gevolg van een gebrek.
10.2 Bij geconstateerde gebreken blijven de goederen, onderdelen van goederen, de resultaten van uitgevoerde werkzaamheden en/of verrichte diensten waaraan het gebrek zich heeft gemanifesteerd ter beschikking van CCN totdat de oorzaak van het gebrek is vastgesteld. Ze worden geconserveerd en opgeslagen op een door CCN bepaalde wijze en plaats. Als ze tenietgaan voordat de oorzaak van het gebrek kan worden vastgesteld, is dat voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
10.3 Als de Opdrachtnemer in gebreke blijft, heeft CCN het recht om in spoedeisende gevallen of als de Opdrachtnemer onbereikbaar is, zonder aanmaning, de vervanging of het herstel op kosten van de Opdrachtnemer uit (laten) voeren. Of er sprake is van spoed of onbereikbaarheid is uitsluitend ter beoordeling van CCN,
10.4 Zodra de vervanging of het herstel is voltooid en door CCN is geaccepteerd, begint voor die vervanging of dat herstel een nieuwe garantieperiode.
10.5 De garantietermijn gaat in op het moment dat de geleverde goederen, uitgevoerde werkzaamheden en/of de verrichte diensten door CCN zijn geaccepteerd. Als goederen bestemd zijn om door CCN te worden verwerkt in installaties of systemen, vangt de garantieperiode aan vanaf oplevering door CCN van die installaties of systemen waarvan zij deel uitmaken.
10.6 Tenzij uitdrukkelijk een andere garantieperiode is overeengekomen, bedraagt de garantieperiode twee jaar of zoveel langer als de Opdrachtnemer op grond van overeenkomsten met zijn onderaannemers en leveranciers kan bedingen. Ook na het verstrijken van de garantieperiode gelden de aanspraken van CCN op grond van verborgen gebreken.

11. Opschorting
11.1 CCN mag de uitvoering van de overeenkomst altijd geheel of gedeeltelijk opschorten en de Opdrachtnemer verplichten de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van een door CCN te bepalen termijn te onderbreken. CCN zal, indien opportuun, de schade bestaande uit de werkelijke door de Opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte directe kosten, voor zover deze redelijk zijn, vergoeden. Dit geldt niet als de opschorting of onderbreking te wijten is aan de Opdrachtnemer. Verdere schadevergoeding is uitgesloten.
11.2 De Opdrachtnemer is verplicht de uit deze opschorting of onderbreking voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken door gepaste maatregelen te nemen.
11.3 Voorzieningen die de Opdrachtnemer door de opschorting of onderbreking moet treffen, worden met hem verrekend als meer- of minderwerk. Dat geldt niet als de opschorting of onderbreking is veroorzaakt door enige tekortkoming van de Opdrachtnemer.

12. Beëindiging van de overeenkomst
12.1 Onverminderd hetgeen met betrekking tot (tussentijdse) beëindiging elders is bepaald, mag CCN de overeenkomst direct (zonder nadere ingebrekestelling) buitengerechtelijk ontbinden in de volgende gevallen:
a. als de Opdrachtnemer of degene die zich voor de Opdrachtnemers verplichtingen garantheeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt. Hetzelfde geldt als de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, vrijwillig of onvrijwillig in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt, een besluit neemt tot liquidatiestaking, of aanvraag van faillissement of surseance van betaling doet;
b. als er veranderingen zijn aangaande de aandeelhouders van de Opdrachtnemer, voor zover dit naar oordeel van CCN een aanmerkelijke verzwaring van risico‟s meebrengt;
c. als ten laste van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd of als de vermogensbestanddelen van de Opdrachtnemer met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd.
12.2 CCN mag, buiten de in de overeenkomst specifiek genoemde gevallen, de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk ontbinden tegen vergoeding van alle door de Opdrachtnemer reeds afgeleverde en door CCN aanvaarde prestaties, vermeerderd met een redelijke vergoeding. Deze vergoeding bedraagt maximaal 10% van de resterende overeengekomen prijs, voor schade en kosten die de Opdrachtnemer lijdt als gevolg van het niet voltooien van de overeenkomst. Dit geldt altijd tot een maximum van de waarde van de opdracht/aanneemsom vermeerderd, respectievelijk verminderd met eventueel meer- of minderwerk. CCN zal een dergelijke buitengerechtelijke ontbinding motiveren.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten, rechten op tekeningen e.d.
13.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van en het normaal benutten van de geleverde prestatie in de ruimste zin, geen inbreuk zal maken op enig octrooi-, auteurs-, merk- of ander absoluut recht van enige derde. De Opdrachtnemer vrijwaart CCN en stelt haar volledig schadeloos van alle desbetreffende vorderingen en de kosten van verdediging daartegen.
13.2 Alle tekeningen, specificaties, benodigdheden, berekeningen en andere door CCN of de Opdrachtnemer vervaardigde of gebruikte documenten of andere gegevensdragers en software (inclusief kopieën) zijn of worden eigendom van CCN op het moment van vervaardiging daarvan. Ze worden daartoe onmiddellijk geïndividualiseerd en van duidelijke onderscheidingstekens voorzien en/of worden op eerste verzoek kosteloos aan CCN verstrekt. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat goederen geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden. De Opdrachtnemer vrijwaart CCN van alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op enige (beweerde) inbreuk op zodanige rechten en vergoedt CCN alle als gevolg daarvan geleden schade.
13.3 Als de in lid 2 bedoelde overdracht volgens het recht (nog) niet mogelijk is, verleent de Opdrachtnemer CCN een wereldwijde, exclusieve en niet-opzegbare licentie met recht op sublicentieverlening op eventuele rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door de Opdrachtnemer vervaardigde goederen. De vergoeding van deze licentie is in de contractprijs inbegrepen. Desgewenst kan CCN de licentie in de daartoe bestemde registers (laten) inschrijven, waarbij de Opdrachtnemer de benodigde medewerking zal verlenen. Als voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten zoals bedoeld in lid 2 of het verlenen van een licentie als bedoeld in dit lid een akte nodig of wenselijk blijkt te zijn, zal de Opdrachtnemer zonder voorbehoud haar medewerking aan een dergelijke akte verlenen.
13.4 De Opdrachtnemer licht CCN direct in als derden inbreuk (dreigen te) maken op de
intellectuele eigendomsrechten van CCN. 13.5 De Opdrachtnemer dient alle in lid 2 genoemde goederen en documenten op eerste verzoek van CCN volledig kosteloos en gesorteerd naar opdracht aan CCN te retourneren binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.

14. Geheimhouding
14.1 De Opdrachtnemer zal het bestaan van en de inhoud van de offerteaanvraag, offerte en/of overeenkomst geheim houden, vertrouwelijk behandelen, niet openbaar maken en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht(en) van CCN. Hetzelfde geldt voor alle knowhow, gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke die in welke vorm dan ook aan de Opdrachtnemer worden verstrekt of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtnemer worden vervaardigd. De Opdrachtnemer verplicht de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden schriftelijk tot eenzelfde geheimhouding, en laat hen de door CCN voorgelegde geheimhoudingsverklaringen ondertekenen. Alle informatie die is genoemd in dit artikel, dient volledig en kosteloos op eerste verzoek onmiddellijk aan CCN te worden geretourneerd.
14.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CCN enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor knowhow, gegevens, informatie, tekeningen en dergelijke in welke vorm dan ook. Niets van dit alles mag voor andere doeleinden gebruikt (laten) worden of gekopieerd worden dan de uitvoering van de opdracht(en) van CCN, of om direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgever(s) van CCN.

15. Afstand van recht
15.1 Een vertraging of nalatigheid om de strikte naleving van contractuele of buitencontractuele verplichtingen te vorderen of enig recht uit te oefenen, heeft geen invloed op de mogelijkheid van CCN om alsnog haar rechten uit te oefenen. Tenzij CCN uitdrukkelijk schriftelijk afstand van recht heeft gedaan.

16. Overdracht, derden
16.1 De Opdrachtnemer mag de overeenkomst of rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CCN aan derden overdragen, verpanden of laten verrichten door derden. CCN heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
16.2 In spoedeisende gevallen mag CCN verlangen dat de Opdrachtnemer uitvoering van de overeenkomst voor haar rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt. Hetzelfde geldt als na overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet (tijdig) of niet naar behoren haar verplichtingen uit de overeenkomst kan of zal nakomen. Een en ander ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
16.3 De Opdrachtnemer vertegenwoordigt onderaannemers en/of ingeschakelde derden alsof het om haar eigen handelen of nalaten gaat. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat onderaannemers en derden zich houden aan deze algemene inkoopvoorwaarden, en aan alle overige door CCN van toepassing verklaarde voorschriften en bepalingen van de prestatie. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat CCN haar bevoegdheden uit hoofde daarvan ook ten opzichte van die onderaannemers en derden kan uitoefenen.

17. Aansprakelijkheid
17.1 Buiten hetgeen in deze algemene inkoopvoorwaarden is vermeld, is CCN niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende en/of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtnemer als bij derden. In ieder geval is CCN niet aansprakelijk voor (gevolg)schade.
17.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en zal CCN vrijwaren tegen elke vordering van schade die direct of indirect het gevolg is van niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van de schending van enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting tegen CCN of derden.
17.3 Onder derden wordt voor de toepassing van dit artikel ook personeel van CCN bedoeld of door CCN direct of indirect ingeschakelde derden of personeel daarvan.

18. Verzekeringen
18.1 De Opdrachtnemer is verplicht zich voor eigen rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor haar aansprakelijkheid in de meest ruime zin van het woord ten opzichte van CCN en derden. Hieronder vallen onder meer beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en wettelijke (risico)aansprakelijkheid. De Opdrachtnemer moet de desbetreffende polis op verzoek van CCN ter inzage geven. CCN heeft terzake geen onderzoeksplicht.
18.2 CCN heeft het recht te verlangen dat in de verzekeringspolis(sen) CCN als medeverzekerde, opdrachtgever en als begunstigde wordt vermeld onder gelijktijdige afstanddoening door verzekeraars van het recht van regres, alsmede dat verzekeraars het recht hebben om CCN en/of door haar aan te wijzen derden rechtstreeks schadeloos te stellen. Op verzoek van CCN is de Opdrachtnemer verplicht de verzekeringspolis(sen) en het bewijs dat verzekeringspremies zijn voldaan, te overleggen.

19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
19.1 Op deze algemene inkoopvoorwaarden is, net als op de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en), het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
19.2 Alle geschillen (ook geschillen die door slechts één van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mogen ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Rotterdam, of door arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid- en Handel in Den Haag. Deze keuze is aan CCN. Indien sprake is van een geschil dat niet onderling kan worden opgelost, spreekt CCN zich binnen vier weken na een verzoek van de Opdrachtnemer over haar voorkeur uit.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREKKING HEBBENDE OP DE LEVERING VAN GOEDEREN
Naast het Algemeen Deel (I) is op de levering van goederen ook dit hoofdstuk (II) van toepassing.

20. Kwaliteit en omschrijving van de te leveren goederen
20.1 De te leveren goederen moeten:
a. wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met wat in de overeenkomst is vermeld;
b. in alle opzichten overeenstemmen met en voldoen aan de van toepassing verklaardespecificaties;
c. vergezeld gaan van de noodzakelijke instructies aan CCN of haar personeel, zodat zij zelfstandig van de levering gebruik kunnen maken;
d. van deugdelijke nieuwe materialen vervaardigd en van goede uitvoering zijn;
e. geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn;
f. vervaardigd zijn uit onderdelen en grondstoffen waarvan de herkomst traceerbaar is;
g. geen asbest of andere kankerverwekkende stoffen bevatten, of anderszins gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
h. vergezeld gaan van de benodigde documenten, zoals paklijsten, (garantie-of kwaliteits)certificaten, attesten, tekeningen, handboeken voor instructie, reserveonderdelenlijsten en onderhoudsvoorschriften;
i. wat betreft het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen, voorschriften en Europese richtlijnen (zoals de CE- en EMC-markering);
j. voorzien zijn van een type-, serie- en een apparaatnummer en van een aanduiding van het land van herkomst door middel van een adequaat merkteken afkomstig van de fabrikant of importeur. Als dit niet mogelijk is, zullen de verpakkingen van de levering van dergelijke tekens zijn voorzien;
k. vergezeld gaan van facturen in tweevoud aan CCN, die behalve datum, factuurnummer en ordernummer ook de naam van de fabrikant en importeur vermelden, net als het type-, serie- en apparaatnummer.

21. Keuring en beproeving
21.1 CCN heeft, net als haar opdrachtgever, het recht de productie of de assemblage van de overeengekomen levering waar dan ook te (laten) onderzoeken en te controleren. Ook heeft CCN het recht half- of eindproducten voor het tijdstip van levering te (laten) keuren of te beproeven. Keuring of beproeving betekent niet dat de Opdrachtnemer geen garantie meer hoeft te geven of niet meer aansprakelijk is. Ook de overige verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst blijven bestaan.
21.2 De kosten die verband houden met de keuring en beproeving komen voor rekening van
de Opdrachtnemer. 21.3 Bij afkeuring van de geleverde goederen stelt CCN de Opdrachtnemer hiervan direct op de hoogte. De Opdrachtnemer zal vervolgens – naar keuze van CCN – de geleverde goederen direct herstellen of vervangen.

22. Verpakking, vervoer, opslag, installatie
22.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een adequate, voor het milieu zo veilig mogelijke, verpakking van de te leveren goederen;
22.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het op haar kosten verwijderen of verwerken van verpakkingen, vuil, afval en overtollig materiaal voor zover die afkomstig zijn van of verband houden met de onder de overeenkomst vallende levering van goederen of uitvoering van werkzaamheden. De Opdrachtnemer houdt daarbij de op het moment van verwijdering en/of verwerking geldende wet- en regelgeving in acht.
22.3 De kosten van verpakking, vervoer, opslag, verzekering en installatie van goederen, met inbegrip van de door CCN ter beschikking gestelde goederen, komen voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor zover CCN deze kosten heeft gemaakt, vergoedt de Opdrachtnemer deze direct aan CCN.
22.4 Als de goederen gereed zijn voor aflevering, maar CCN redelijkerwijs niet in staat is deze in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip, houdt de Opdrachtnemer de levering afgezonderd en herkenbaar bestemd voor CCN onder zich. De Opdrachtnemer dient de levering te beveiligen en alle benodigde maatregelen te treffen om kwaliteitsvermindering te voorkomen, totdat de goederen zijn afgeleverd. CCN zal de door de Opdrachtnemer in redelijkheid en aantoonbaar gemaakte kosten vergoeden.

23. Overgang van eigendom en risico
23.1 Het risico van de af te leveren goederen gaat pas bij aflevering over van de Opdrachtnemer op CCN. De eigendom van de te vervaardigen of te leveren goederen gaat op CCN over op het moment van (feitelijke) levering. Als CCN aanbetalingen verricht, gaat de eigendom van de goederen over op het moment van vervaardiging. De Opdrachtnemer zal de goederen door unieke kenmerken individualiseren als goederen van CCN. De Opdrachtnemer garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen.
23.2 Goederen die door CCN aan de Opdrachtnemer zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer doet afstand van zijn retentierechten over deze goederen ten gunste van CCN.

24. Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de Opdrachtnemer
24.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor vergoeding van alle kosten en schaden – inclusief letselschaden en vermogensschaden – die zijn veroorzaakt door een gebrek in de geleverde goederen en/of het bij de uitvoering gebruikte gereedschap of materiaal. Dit geldt ook als de schade of kosten zijn veroorzaakt door enig onzorgvuldig handelen van de Opdrachtnemer, zijn ondergeschikten of derden die zijn ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst.
24.2 De Opdrachtnemer dient CCN en/of haar opdrachtgever volledig te vrijwaren van de in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid.
III. BEPALINGEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN, UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN AANNEMING VAN WERK
Naast het Algemeen Deel (I) is op de levering van diensten, uitvoering van opdrachten en
aanneming van werk hoofdstuk III van toepassing.

25. Gegevensverstrekking
25.1 De Opdrachtnemer zal, indien en voor zover vereist of van toepassing, bij het uitbrengen van de offerte en/of onmiddellijk na ontvangst van de overeenkomst de volgende bescheiden aan CCN overhandigen:
a. een actueel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel – niet ouder dan zes maanden;
b. een fotokopie van de G-rekening overeenkomst;
c. een fotokopie van een geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging;
d. een recente inschrijving in het Bijzonder Register van de Vereniging Registratie Onderaannemers, indien aanwezig;
e. een recente inschrijving in het register van de Stichting Financieel Toezicht;
f. een verklaring inzake betalingsgedrag „loonheffingen‟ (premies werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering en loonbelasting) van de Belastingdienst – niet ouder dan drie maanden;
g. een fotokopie van het toepasselijke VCA-certificaat;
h. een verklaring arbeidsrelatie.
25.2 De onder punten e, f en h genoemde verklaringen moeten zonder enige aanmaning zo
spoedig mogelijk na het einde van ieder kwartaal aan CCN worden overhandigd. 25.3 Iedere mutatie in de onder a t/m h in artikel 25 lid 1 genoemde gegevens dient direct schriftelijk aan CCN te worden gemeld.

26. Uitvoeringsschema
26.1 Op verzoek van CCN moet de Opdrachtnemer een uitvoeringsschema overhandigen. Hierin staan onder meer de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opvolgende delen van de werkzaamheden en de personeelsbezetting. Als is overeengekomen dat CCN materieel inzet, zijn ook de tijdstippen van deze inzet in het uitvoeringsschema vermeld. Het uitvoeringsschema vormt, na goedkeuring van CCN, een onderdeel van de overeenkomst.
26.2 CCN heeft het recht tijdens de uitvoering wijzigingen in het uitvoeringsschema aan te brengen. De consequenties van wijzigingen zullen door CCN en de Opdrachtnemer
naar redelijkheid worden geregeld. Zo nodig wordt de overeenkomst gewijzigd. 26.3 De Opdrachtnemer dient periodiek, overeenkomstig de wens van CCN, te rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden en alle daarmee verband houdende aspecten.

27. Personeel Opdrachtnemer
27.1 De Opdrachtnemer is verplicht haar medewerkers bij CCN aan te melden. Vereiste gegevens zijn: naam, voorna(a)m(en), adres, geboortedatum en plaats, nationaliteit, fiscaal nummer, nummer en aard van legitimatie. Daarnaast moet een kopie van het identiteitsbewijs en (indien van toepassing) de verblijfsvergunning en tewerkstellingvergunning aangeleverd worden.
27.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden. Het aantal bevoegde en kundige toezichthouders dat de Opdrachtnemer hiervoor beschikbaar stelt, moet in overeenstemming zijn met de omvang en aard van de werkzaamheden en de eisen die CCN stelt. Toezichthouders dienen de Nederlandse taal te beheersen, tenzij anders is overeengekomen.
27.3 De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door medewerkers te verlenen diensten deskundig, op vakbekwame wijze en ononderbroken worden uitgevoerd. De medewerkers voldoen en blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
27.4 De Opdrachtnemer voorziet medewerkers van handgereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.
27.5 De Opdrachtnemer vervangt medewerkers slechts incidenteel tijdelijk of definitief en alleen na voorafgaande goedkeuring van CCN zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. CCN mag voorwaarden verbinden aan haar toestemming. Bij vervanging van medewerkers is lid 1 van toepassing.
27.6 CCN en de Opdrachtnemer kunnen een proefperiode van medewerkers overeenkomen. Als tijdens de proefperiode blijkt dat medewerkers het werk niet naar genoegen van CCN uitvoeren, moet de Opdrachtnemer deze medewerkers direct vervangen. Hiervoor mogen geen extra kosten in rekening worden gebracht bij CCN.
27.7 Als medewerkers niet over de noodzakelijke kwalificaties of deskundigheid blijken te beschikken, dient de Opdrachtnemer op eerste verzoek van CCN medewerkers onmiddellijk te vervangen door andere medewerkers die wel aan de gestelde eisen voldoen. Hetzelfde geldt voor medewerkers die zich niet aan de geldende voorschriften houden of zich anderszins misdragen. Voor het vervangen van medewerkers kunnen geen kosten bij CCN in rekening worden gebracht.
27.8 De werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de bij CCN op dat moment geldende werktijden en gedragsregels. De Opdrachtnemer moet medewerkers opdragen dit in acht te nemen.
27.9 Extra kosten die ontstaan omdat buiten de normale werktijden moet worden gewerkt om aan de in de overeenkomst genoemde datum van oplevering te kunnen voldoen, komen voor rekening van de Opdrachtnemer. In geval van overmacht, zijn de extra kosten van maatregelen voor rekening van CCN. Maatregelen moeten vooraf overeengekomen worden.
27.10 CCN is bevoegd regelmatig medewerkers op het werk te tellen. De Opdrachtnemer dient hier medewerking aan te verlenen. De Opdrachtnemer moet ook alle medewerking verlenen aan (andere) redelijke, door CCN getroffen of nog te treffen administratieve regelingen voor de controle op personeelsbezetting op het werk of voor de werkzaamheden. Zo kan de Opdrachtnemer gevraagd worden een dagoverzicht te verstrekken van de personeelsplanning op het werkterrein, verdeeld naar al het werk dat bij de Opdrachtnemer in uitvoering is. Ook kan CCN de Opdrachtnemer vragen door CCN afgetekende tijdverantwoordingsstaten per medewerker te verstrekken.

28. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
28.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor welzijn, veiligheid en gezondheid en goede milieuomstandigheden op het werk. De Opdrachtnemer moet zich houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, normen en ter plaatse geldende veiligheids- en milieuvoorschriften.
28.2 De door de Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel en gereedschappen (zoals hijs- en hefwerktuigen, klim- en steigermateriaal) moeten tenminste voldoen aan de wettelijke eisen en in perfecte staat van onderhoud verkeren. Dit is mede ter beoordeling van CCN en onderworpen aan de regels van CCN en/of haar opdrachtgever.
28.3 Medewerkers die zich, naar het oordeel van CCN, onveilig op het werk gedragen, moeten op eerste verzoek worden verwijderd van het werk. De Opdrachtnemer moet ervoor te zorgen dat deze medewerkers direct worden vervangen, zonder dat daarvoor kosten aan CCN in rekening worden gebracht.
28.4 CCN heeft het recht, bij het constateren van een door de Opdrachtnemer veroorzaakte onveilige situatie, de werkzaamheden te laten staken. Daarbij is CCN niet tot schadevergoeding verplicht en bij dergelijk oponthoud is nooit sprake van overmacht.

29. Ingrijpen in de werkzaamheden
29.1 Als de werkzaamheden, naar het oordeel van CCN, zodanig verlopen dat de bepaalde tijdsduur voor het totstandkomen van de prestatie, of een gedeelte daarvan, wordt overschreden zal CCN dit schriftelijk aan de Opdrachtnemer mededelen. Hetzelfde geldt als, naar het oordeel van CCN, de werkzaamheden niet volgens de bepalingen van de overeenkomst en/of volgens de eisen van goed vakmanschap worden/zijn uitgevoerd.
29.2 De Opdrachtnemer dient binnen twee weken na ontvangst van een mededeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel zodanige maatregelen te treffen dat, naar het oordeel van CCN, binnen korte tijd de achterstand zal worden ingehaald respectievelijk aan bovengenoemde bepalingen en eisen zal worden voldaan. Gebeurt dit niet, dan mag CCN, zonder rechterlijke tussenkomst, alle volgens eigen inzicht noodzakelijke maatregelen treffen. Zo kan CCN, of in haar opdracht handelende derden, de werkzaamheden van de Opdrachtnemer overnemen. De Opdrachtnemer zal in dat geval CCN en die derden alle gewenste medewerking verlenen.
29.3 Alle externe en interne kosten, die CCN in verband met het bepaalde in lid 2 zal moeten maken, komen ten laste van de Opdrachtnemer. Deze zal CCN onmiddellijk de
kosten vergoeden, met inbegrip van een vergoeding voor toezicht en overheadkosten. 29.4 Ook buiten de in lid 1 genoemde omstandigheden mag CCN onmiddellijk in de werkzaamheden ingrijpen als dit gezien bedrijfsomstandigheden, veiligheid en/of wettelijke regelingen noodzakelijk is. Dit ontheft de Opdrachtnemer niet van haar aansprakelijkheid. CCN zal een dergelijk ingrijpen altijd zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtnemer melden.

30. Oplevering, acceptatie, ingebruikneming, risico
30.1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt er vanuit gegaan dat de oplevering of acceptatie plaats heeft gevonden als CCN het uitgevoerde werk schriftelijk heeft
geaccepteerd. 30.2 CCN is gerechtigd het werk of een onderdeel daarvan, voordat dit voltooid is, in gebruik te (laten) nemen. Het werk, of het onderdeel, wordt door de ingebruikneming niet als opgeleverd of geaccepteerd beschouwd. Als door de ingebruikneming meer van de Opdrachtnemer wordt verlangd dan redelijkerwijs kan worden gevergd, zullen de gevolgen hiervan door de partijen naar redelijkheid worden geregeld. Tot aan de oplevering blijft het werk voor risico van de Opdrachtnemer. Deze moet bij het verloren gaan of beschadiging van het werk daarom voor vervanging of herstel zorgen.
30.3 Het risico van de af te leveren goederen gaat pas van de Opdrachtnemer over op CCN bij de oplevering van het werk waarvan de levering deel uitmaakt. De eigendom van de goederen gaat op CCN over op het moment van (feitelijke) levering. Als CCN aanbetalingen verricht gaat de eigendom van de goederen over op het moment van vervaardiging. De Opdrachtnemer zal de goederen dan direct individualiseren als goederen van CCN. De Opdrachtnemer garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom wordt overgedragen.
30.4 Goederen die door CCN aan de Opdrachtnemer zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer doet ten gunste van CCN afstand van haar retentierecht met betrekking tot deze goederen.

31. Overdracht van rechten en verplichtingen en uitbesteding
31.1 Zonder schriftelijke toestemming van CCN mag de Opdrachtnemer de overeenkomst, enig deel daarvan of rechten of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst, niet aan derden overdragen, verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom overdragen. Ook mag de Opdrachtnemer zonder toestemming van CCN geen werkzaamheden door derden laten verrichten.
31.2 Zonder schriftelijke toestemming van CCN zal de Opdrachtnemer de overeenkomst of enig deel daarvan niet (a) uitbesteden dan wel (b) hiervoor derden inschakelen. Uitzondering hierop is dat gedeelte van een overeenkomst, waarvoor het uitbesteden of inschakelen van de derden in de overeenkomst of de specificatie is genoemd. Onder derden vallen onder meer: „Zelfstandigen Zonder Personeel‟, directeur-grootaandeelhouders, onderaannemers en uitzendbureaus. Indien er schriftelijke toestemming van CCN is, zal de Opdrachtnemer dezelfde risicobeperkende maatregelen in zijn overeenkomst met de derde(n) opnemen als zijn begrepen in de algemene inkoopvoorwaarden en de aannemingsovereenkomst met CCN.
31.3 Zonder schriftelijke toestemming van CCN leent de Opdrachtnemer geen personeel in van derden.
31.4 De toestemming zoals bedoeld in lid 1, 2 en 3 betekent niet dat enige verplichting die voortkomt uit deze overeenkomst vervalt.

32. Door CCN ter beschikking gestelde materialen, materieel, onderdelen, attesten, tekeningen en soortgelijke zaken
32.1 Materialen, materieel, onderdelen, attesten, tekeningen en soortgelijke zaken die CCN voor uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stelt aan de Opdrachtnemer blijven eigendom van CCN. Ze moeten daarom op voor derden herkenbare wijze door de Opdrachtnemer worden gekenmerkt en geïndividualiseerd. Na uitvoering van de
overeenkomst dienen ze in goede staat te worden geretourneerd. 32.2 Totdat de in lid 1 genoemde zaken aan CCN zijn geretourneerd, zijn deze zaken voor risico van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is verplicht deze zaken behoorlijk te onderhouden.
32.3 De Opdrachtnemer zal alle zaken die zij van CCN ontvangt in verband met de overeenkomst, op eigen kosten op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen risico‟s van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging als gevolg van brand, diefstal en vernieling.
32.4 De Opdrachtnemer moet bij ontvangst van de in dit artikel bedoelde zaken controleren of deze overeenkomen met de specificaties. Ook moeten deze van duidelijke kenmerken zijn voorzien waaruit blijkt dat deze eigendom zijn van CCN. Tenzij de Opdrachtnemer binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan schriftelijk melding heeft gedaan, gaat CCN er vanuit dat de in dit artikel genoemde zaken in goede staat en conform de vereiste specificaties aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

33. Wet Ketenaansprakelijkheid
33.1 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot afdracht van „loonheffingen‟ van haar medewerkers zoals omschreven in artikel 25 lid 1f. 33.2 De Opdrachtnemer vrijwaart CCN tegen iedere aanspraak van de Belastingdienst van „loonheffingen‟ verschuldigd voor zijn medewerkers. Daaronder vallen ook rentes, boetes en kosten, en kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van een eventuele aansprakelijkstelling.
33.3 Zonder afbreuk te doen aan lid 1 en 2, moet de Opdrachtnemer een zodanige administratie voeren dat per project de loonsom kan worden vastgesteld. CCN heeft altijd het recht deze administratie te controleren. De Opdrachtnemer zal de werkelijke loonkosten op iedere factuur vermelden.
33.4 CCN mag de door de Opdrachtnemer met het werk verband houdende „loonheffing‟, waarvoor zij op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer betalen door storting daarvan op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (de G-rekening). Ook mag CCN de loonheffing rechtstreeks overmaken naar de Belastingdienst. In dat laatste geval heeft CCN daardoor geen betalingsverplichting van loonheffing meer aan de Opdrachtnemer.
33.5 Tenzij anders is overeengekomen, zal CCN voor de verschuldigde loonheffing een van toepassing zijnd percentage van het loonbestanddeel – en als dit onbekend is 50% – rechtstreeks overmaken. Het bedrag wordt gestort op de rekening van de betrokken belastingdienst of op de G-rekening van Opdrachtnemer.
33.6 CCN mag dit percentage wijzigen als blijkt dat het overeengekomen percentage niet overeenstemt met de door Opdrachtnemer werkelijk verschuldigde loonheffing.
33.7 Een rechtstreekse storting of G-storting geldt als een bevrijdende betaling.
33.8 Indien de “verleggingsregeling BTW” op de overeenkomst van toepassing is, zal Opdrachtnemer dit op iedere factuur vermelden.
IV. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN
Naast het Algemeen Deel (I) zijn bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten ook de
Bijzondere Bepalingen van hoofdstuk (III) en dit hoofdstuk (IV) van toepassing.

34. Vergunning
34.1 De Opdrachtnemer moet, voor zover nodig, een vergunning hebben voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
34.2 Werknemers die worden ingezet, zijn verplicht een geldige legitimatie en (indien van toepassing) een geldige tewerkstellings- en verblijfsvergunning bij zich te hebben.

35. Persoonlijke beschermingsmiddelen en handgereedschap
35.1 De Opdrachtnemer moet medewerkers voorzien van een veiligheidsbril en -schoenen, en
van handgereedschap. 35.2 Indien nodig stelt CCN aan de medewerkers een veiligheidshelm en -werkkleding met CCN-logo ter beschikking. De Opdrachtnemer moet erop toezien dat de medewerkers deze beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk dragen.
35.3 De in lid 2 genoemde beschermingsmiddelen moeten binnen een week na beëindiging van de werkzaamheden bij een daartoe aangewezen CCN-medewerker worden ingeleverd. Voor elke niet ingeleverde set beschermingsmiddelen wordt statiegeld in mindering gebracht op de eindfactuur van de Opdrachtnemer.

36. Tijdverantwoording
36.1 De Opdrachtnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan (andere) redelijke, door CCN getroffen of nog te treffen administratieve regelingen met betrekking tot de controle op personeelsbezetting op het werk of door CCN afgetekende werkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld tijdverantwoordingsstaten per medewerker.

37. Facturering en betaling
37.1 Facturen moeten voldoen aan de Wet op de Omzetbelasting 1968. De Opdrachtnemer dient op de gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk vermelden:
a. het inkoopnummer van CCN en van de Opdrachtnemer dat op het werk betrekking heeft;
b. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
c. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
d. de loonkosten;
e. de door CCN afgetekende tijdverantwoordingsstaten.
37.2 Bij het inlenen van personeel moet de Opdrachtnemer CCN vrijwaren tegen iedere aanspraak van de Belastingdienst voor verschuldigde BTW.
37.3 Bij het inlenen van personeel kan het volledig gefactureerde BTW-bedrag rechtstreeks worden overgemaakt op de rekening van de betrokken belastingdienst of op de G-rekening van de Opdrachtnemer.
37.4 Een rechtstreekse storting of G-storting geldt als een bevrijdende betaling.

38. Beëindiging van de overeenkomst/opzegging van personeel
38.1 CCN mag de overeenkomst van de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten tussentijds beëindigen. Bij normale beëindiging meldt CCN dit tenminste drie werkdagen van te voren aan de Opdrachtnemer.