Algemene voorwaarden

CoolConnect , Willem Dreeslaan 180, 2729 NJ, Zoetermeer.
Bestaande uit artikel 1 tot en met artikel 19. d.d. 1 januari 2023 

Artikel 1. Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-CoolConnect : CoolConnect B.V. als ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden ingeschreven onder nummer 88682137, een door CoolConnect ingeschakelde   onderaannemer wanneer deze partij is betrokken bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten, installatie-, en/of reparatiewerkzaamheden.
-Afnemer : Wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst
-Product : Zaken alsmede diensten zoals onderhoud, advies en inspectie.
-Reparatie: Het herstel van stoffelijke producten.

Artikel 2. Algemeen.
Tenzij door de partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene leverings- en reparatievoorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van producten of reparaties. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop-, aanbesteding- en/of andere voorwaarden wordt door CoolConnect uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbieding.
3.1. Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en geldig tot 30 kalenderdagen na de aanbiedingsdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.3. Op alle voor auteursrecht vatbare zaken, die door tussenkomst van CoolConnect aan de afnemer beschikbaar worden gesteld, blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van CoolConnect worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en de rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om alle documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan CoolConnect te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens die de afnemer aan CoolConnect verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op de afnemer rusten.

Artikel 4. Overeenkomst.
4.1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is CoolConnect eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding onzerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, zo deze vooruitbetaling werd overeengekomen.
4.2. Als meerwerk wordt beschouwd al datgene door CoolConnect in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden worden geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresenteerd.
4.3. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van CoolConnect bindend.
4.4. De overeenkomst omvat uitsluitend de levering van de producten en werkzaamheden zoals in de overeenkomst gespecificeerd.

Artikel 5. Montage, installatie en reparatie.
5.1. De afnemer is jegens CoolConnect verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in de gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege CoolConnect wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
5.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de afnemer in ieder geval voor eigen risico en rekening dat:
a. Het personeel van CoolConnect, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien CoolConnect dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan de afnemer is medegedeeld;
b. Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van CoolConnect aanwezig zijn;
c. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. De benodigde afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz. daaronder inbegrepen.) en de voor het bedrijf van de afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van CoolConnect staan;
g. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
h Bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
i  De montagelocatie dient vrij te zijn van inventaris en indien nodig beschermd tegen mogelijke schades tijdens de werkzaamheden. Indien dit niet het geval is zijn eventuele schades voor risico van de opdrachtgever tenzij er sprake is van grove nalatigheid door de installateur.  
5.3. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
5.4. Met betrekking tot de montage/installatietijd is artikel 7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Prijzen.
6.1. De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW (tenzij expliciet anders aangegeven) en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn ofwel gebaseerd op levering af fabriek/magazijn ofwel op levering franco afnemer volgens de Incoterms geldende op het moment van afgifte van de aanbieding c.q. op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Alle in de aanbieding genoemde bedragen zijn in Euro tenzij anders aangegeven.
6.2. Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat - ook al geschiedt dit ten gevolge van voorzienbare omstandigheden is CoolConnect gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende drie maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.
6.3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van CoolConnect begrepen om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag bekend is. Voor de verrekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels overeenkomstig van toepassing.
6.4. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door CoolConnect betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de afnemer.

Artikel 7. Leveringstijd en Levering.
7.1. De leveringstijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. De dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. De dag van ontvangst door CoolConnect van de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, etc.
c. De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
d. De dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de leveringstijd gevormd door de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. week.
7.2. De leveringstijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van het werk door CoolConnect bestelde materialen. Indien buiten schuld van CoolConnect vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.
7.3. Enkele overschrijding van de leveringstijd heeft niet tot gevolg dat CoolConnect van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
7.4. Overschrijding van de leveringstijd geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
7.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de leveringstijd bepaalde, wordt de leveringstijd verlengt met de duur van de vertraging die aan de zijde van CoolConnect ontstaat ten gevolge van het niet voldoen van de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst.
7.6. Het product geldt ten aanzien van de leveringstijd als geleverd wanneer het, indien keuring bij CoolConnect is overeengekomen, voor keuring, en in de overige gevallen wanneer het voor verzending, gereed is, een en ander nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
7.7. Indien CoolConnect op zich heeft genomen de zaken te monteren, gelden zij als geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan - een en ander in redelijkheid ter beoordeling van CoolConnect - bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestelling zijn opgesteld.
7.8. Indien CoolConnect op zich heeft genomen de zaken te monteren, zijn zij reeds na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van de afnemer.
7.9. Bij levering met inbegrip van montage en inbedrijfstelling zal de afnemer, indien hierom door CoolConnect wordt verzocht, een overname protocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijf gereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 10.

Artikel 8. Keuring en beproeving.
8.1. Indien keuring en/of beproeving bij de afnemer is overeengekomen, zal CoolConnect de gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. De afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor benodigde hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico.
8.2. Aan CoolConnect zal gelegenheid gegeven worden aan de bezwaren van de afnemer naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door de afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden.
8.3. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de afnemer.
8.4. Deze keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van de onderhavige of andere werkzaamheden van CoolConnect. Zo koper niet binnen 8 dagen nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 9. Risico en eigendomsovergang.
9.1. Vanaf het tijdstip van levering aan de afnemer krachtens artikel 7.6 is het gekochte of zijn de daarvoor bestemde onderdelen voor diens rekening en risico, behoudens grove schuld van CoolConnect.
9.2 Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 7 leden 6 en 7 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan CoolConnect uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan CoolConnect is voldaan.
9.3. Het geleverde mag zolang de koopsom niet volledig is betaald niet aan derden in eigendom worden overgedragen. Evenmin mag hierop enig pandrecht worden gevestigd. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, waaronder de in artikel 14 genoemde rechten, wordt CoolConnect onherroepelijk door de afnemer gemachtigd om, indien deze zijn jegens CoolConnect aangegane betalingsverplichting, om welke reden dan ook, niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde en aan roerend en onroerend goed bevestigde zaken op de eerste vordering te demonteren en tot zich te nemen. Alle kosten voor demonteren en terugnemen der zaken zijn voor rekening van de afnemer.
9.4. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.
9.5 Afnemer verplicht zich, zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van CoolConnect.

Artikel 10. Garantie.
10.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is CoolConnect garantie plichtig gedurende 12 maanden na levering van nieuwe producten, geleverde onderdelen ter zake reparatie daaronder begrepen, volgens artikel 7 de leden 6 en 7, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
10.2 De garantieplicht valt uiteen in twee delen:
10.2.1 Gedurende 6 maanden na de in het vorige lid bedoelde levering is CoolConnect gehouden de geleverde zaken of onderdelen die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal- en constructie-, montage- of fabricagefouten, geheel kosteloos te vervangen of te herstellen.
10.2.2 Gedurende en periode van 6 maanden aansluitend op de periode van 6 maanden als bedoeld in het vorige lid, is CoolConnect gehouden tot opnieuw leveren van de zaken of onderdelen, die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage- of fabricagefouten. Deze her levering vindt plaats overeenkomstig artikel 7 de leden 6 en 7 en exclusief montagekosten.
10.2.3. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij een keuring respectievelijk beproeving wanneer niet-waarneembare gebreken die een oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie van het product door CoolConnect . Indien montage/installatie van het product door CoolConnect plaatsvindt gaat de in lid 2 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door CoolConnect is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, indien 15 maanden na levering volgens artikel 7 lid 7 zijn verstreken.
10.3. De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden mochten voordoen:
10.3.1. De ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan CoolConnect doorgeven.
10.3.2. De ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud.
10.3.3. Door de afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht, zonder dat daarvoor een schriftelijke goedkeuring van CoolConnect is verkregen.
10.3.4. De afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
10.3.5. De gebruiksaanwijzing en/of instructies en aanwijzingen van CoolConnect zijn niet opgevolgd.
10.4. De op grond van artikel 10.2.2. te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen - ook wat betreft de kosten - zullen door de afnemer op verzoek van CoolConnect aan haar worden geretourneerd.
10.5. Op geleverde doch niet door CoolConnect gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.
10.6. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantie voor het geheel der zaken nimmer verlengen.
10.7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is CoolConnect gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
11.1.De aansprakelijkheid van CoolConnect is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantiebepalingen.
11.2. Behoudens grove schuld aan de zijde van CoolConnect, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van CoolConnect, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar resultaat zou leiden.
11.3. CoolConnect is derhalve ook niet verantwoordelijk voor:
- schending van octrooien, licenties, of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens. Verzorgen c.q. adviseren met betrekking tot eventueel benodigde vergunningen t.b.v. plaatsing van apparatuur
- beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
11.4. Indien CoolConnect, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en/of bijstand - van welke aard dan ook- verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.
11.5. De afnemer is aansprakelijk voor het niet door CoolConnect geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen , voortvloeiende uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan CoolConnect de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.
11.6. Ingeval de afnemer geen consument of daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden CoolConnect te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van CoolConnect in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.
11.7. Behoudens grove schuld aan de zijde van CoolConnect, is de afnemer gehouden CoolConnect te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door CoolConnect van zaken toebehorend aan de afnemer.

Artikel 12. Overmacht.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van CoolConnect onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van CoolConnect of haar leveranciers.

Artikel 13. Betaling.
13.1.Betalingen dienen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum ontvangen te zijn op het door CoolConnect op de facturen aangegeven rekeningnummer.
13.2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze als overeengekomen.
13.3. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft CoolConnect zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven de wettelijke rente van de Nederlandsche Bank. Daarnaast heeft CoolConnect het recht alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die voor de inning van haar vorderingen noodzakelijk worden geacht bij de afnemer in rekening te brengen.
13.4. Op de factuur wordt een kredietbeperkingstoeslag toegepast welke apart gespecificeerd is. Bij betaling binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn kan deze op de betaling in mindering gebracht worden.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst.
14.1.Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door CoolConnect te leveren prestaties) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft CoolConnect het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat CoolConnect tot enige schadevergoeding en/of garantie gehouden zal zijn.
14.2. CoolConnect heeft wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 14.1 of door de rechter wordt ontbonden recht op volledige schadevergoeding. Tenzij CoolConnect de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. CoolConnect heeft het recht om producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd, terug te nemen tegen contante creditering van de daarvoor door haar bestede kostprijs.
14.3.In de artikel 14.1 bedoelde gevallen kan CoolConnect ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft CoolConnect in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 15. Verhuur.
15.1.Indien een huur/huurkoopovereenkomst met de afnemer is aangegaan, komen de in huur/huurkoop geleverde zaken op het moment van aflevering eveneens voor risico van de afnemer, tot het moment dat deze het beheer van de zaken, middels een schriftelijke verklaring weer aan CoolConnect heeft overgedragen.
15.2. De gehuurde zaken blijven eigendom van CoolConnect en het is de afnemer niet toegestaan modificaties, in welke vorm of van welke aard dan ook, aan de zaken aan te (doen) brengen, tenzij vooraf door CoolConnect schriftelijke toestemming is verleend. Afnemer dient de zaken zorgvuldig te behandelen en na afloop van de huurperiode in dezelfde staat aan CoolConnect over te dragen, als waarin de zaken verkeerden op het moment dat deze aan de afnemer ter beschikking zijn gesteld. Bij verhuur van apparatuur worden sporen van normaal gebruik bij teruggave na de huurperiode door CoolConnect geaccepteerd.
15.3. Onverhoopte gebreken aan de apparatuur dienen terstond aan CoolConnect gemeld te worden. Het is de afnemer niet toegestaan een eventueel gebrek of storing aan de apparatuur zelf of door derden te laten verhelpen, tenzij hier vooraf een schriftelijke toestemming voor is verleend door CoolConnect.
15.4.Wij houden ons het recht voor een borgsom bij vooruitbetaling van de afnemer te verlangen, welke na afloop van de huurperiode zal worden verrekend met de huursom. Kosten van herstel van eventuele beschadigingen aan de gehuurde zaken zullen bij de afnemer in rekening worden gebracht en kunnen door ons bij verrekening met de borgsom worden ingehouden.

Artikel 16. Service- en onderhoudscontract.
16.1 Een contract wordt aangegaan voor een periode van een jaar, waarna dit behoudens tijdige schriftelijke opzegging, steeds stilzwijgend wordt verlengt met een periode van 12 maanden. Ieder der partijen heeft het recht dit contract op te zeggen. Opzegging dient zowel door de contractnemer als de contractgever schriftelijk te geschieden, uiterlijk drie maanden voor de afloop van het contract.
16.1a Service on demand contracten worden aangegaan voor een periode van een jaar vanaf de activatiedatum, welke is de datum waarop de eerste storing aan ons gemeld wordt, waarna dit behoudens tijdige schriftelijke opzegging, steeds stilzwijgend wordt verlengt met een periode van 12 maanden. Ieder der partijen heeft het recht dit contract op te zeggen. Opzegging dient zowel door de contractnemer als de contractgever schriftelijk te geschieden, uiterlijk twee maanden voor de afloop van het contract.
16.2 De kosten van dit contract dienen bij vooruitbetaling aan de contractgever te worden voldaan, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, zonder aftrek van enigerlei korting. De eerste storing van Service on demand contracten wordt separaat aan de contractnemer doorberekend zonder de in het contact vermelde korting op materialen. De contractnemer ontvangt gelijktijdig een aparte factuur voor de onderhoudskosten per jaar. Op de factuur voor de onderhoudskosten per jaar wordt de korting op materialen van de eerste storing apart gespecificeerd en in mindering gebracht. Beide facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te worden.
16.3 Contractgever houdt zich het recht voor de kosten van dit contract jaarlijks te verlagen/verhogen.
16.4 Contractgever verplicht zich om aan de op dit contract vermelde apparatuur onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Onder een onderhoudsbeurt wordt verstaan het technisch reinigen en controleren van de apparatuur.
16.5 De bij het onderhoud benodigde vervangingsdelen en toebehoren worden in rekening gebracht. Indien tijdens een onderhoudsbeurt reparatiewerkzaamheden verricht dienen te worden zullen deze pas na toestemming van de contractnemer worden uitgevoerd. De kosten van deze extra werkzaamheden en de daarvoor benodigde materialen worden in rekening gebracht tegen het normaal geldende tarief.
16.6 Wanneer er tijdens een onderhoudsbeurt of reparatiewerkzaamheden onderdelen vervangen dienen te worden zal de contractgever u op de geldende verkoopprijzen van de onderdelen een korting verlenen van 20%. Deze korting is ook van toepassing wanneer er bij het oplossen van tussentijdse storingen onderdelen vervangen dienen te worden. De korting geldt uitsluitend voor de duur van dit contract.
16.7 Indien aan de apparatuur of de installatie reparatiewerkzaamheden door derden worden verricht zonder schriftelijke toestemming van de contractgever dan is de contractgever gerechtigd dit contract met onmiddellijke ingang en zonder restitutie te beëindigen.
16.8 De contractgever aanvaard generlei aansprakelijkheid jegens de contractnemer of jegens derden voor eventuele schade als gevolg van het niet en/of onvoldoende functioneren, door welke oorzaak dan ook, van de in dit contract genoemde apparatuur.
16.9 Indien de contractgever door overmacht verhinderd mocht zijn haar verplichtingen na te komen Zal de contractgever gerechtigd zijn dit contract te annuleren, onder restitutie van de vooruit Pro-rata ontvangen bedragen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: werkstaking, stremming in aanvoer van onderdelen alsmede alle andere omstandigheden die het de contractgever onmogelijk maken haar verplichtingen na te komen.
16.10 De apparatuur dient in schone staat en goed bereikbaar aan de contractgever ter beschikking te worden gesteld. Kosten voor eventueel te gebruiken klimmaterialen, anders dan ladders en kamersteigers, om de apparatuur veilig te bereiken worden separaat in rekening gebracht, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
16.11 In geval de contractnemer de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, zoals, maar niet alleen, wanneer uitstaande facturen niet tijdig betaald worden, is de contractgever gerechtigd haar werkzaamheden conform de overeenkomst op te schorten en vrijwaart de contractnemer de contractgever van alle hieruit voortvloeiende schade, zoals bijvoorbeeld eventuele boetes die worden opgelegd door de Inspectie Milieu Hygiëne op grond van de Wet Milieubeheer en de daarmee samenhangende regelgeving, alsmede voor buitengerechtelijke kosten en kosten voor gerechtelijke procedures.

Artikel 17. Privacy verklaring
In deze Privacyverklaring worden de volgende definities gehanteerd:
Privacyverklaring: deze Privacyverklaring
Website: de Website onder www.coolconnect.nl
Bezoeker: iedere gebruiker van bovengenoemde website
CoolConnect:    CoolConnect, Willem Dreeslaan 180, 2729 NJ , Zoetermeer
Persoonsgegevens: persoonsgegevens en andere data verkregen vanuit de Website ten behoeve van persoonlijke correspondentie, verwerking van informatieaanvragen, verwerking van persoonsgegevens voor de inschrijvingen van acties en evenementen, verwerking van sollicitaties en verwerking van data verkregen uit het plaatsen van cookies door CoolConnect en door derden.
17.1 Inleiding en toepasselijkheid
CoolConnect respecteert de privacy van de bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle Persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de Website. CoolConnect verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze Privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
17.2 Verwerking van de persoonsgegevens
CoolConnect behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. CoolConnect verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. CoolConnect verzamelt Persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen van aanmeldingen voor bepaalde acties en evenementen. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, emailadres en telefoonnummer van de bezoeker.
17.3 Verstrekking van gegevens aan derden
CoolConnect verklaard uitdrukkelijk geen Persoonsgegevens aan derden te verstrekken, tenzij CoolConnect daartoe verplicht is op grond van de wet of de bezoeker ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.
17.4 Cookies
CoolConnect maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies hebben verschillende doeleinden en functies. Hieronder treft de bezoeker een lijst van cookies aan die geplaatst worden door CoolConnect en door derden, alsmede een beschrijving van de doeleinden en functionaliteit van deze cookies.
Authentication cookies: CoolConnect maakt gebruikt van authentication cookies. Met behulp van deze cookies kan de bezoeker persoonlijke pagina’s openen zonder dat de bezoeker iedere keer opnieuw in hoeft te loggen. CoolConnect bewaard deze cookies tijdelijk, voor de duur van een web sessie. Zodra de bezoeker zijn webbrowser afsluit, worden de cookies verwijderd.
User input cookies: CoolConnect maakt gebruik van user input cookies. Hiermee wordt bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker gedurende een web sessie opgeslagen. Zodra de bezoeker zijn browser afsluit wordt de cookie automatisch verwijderd. User input cookies zijn nodig om de Website goed te laten functioneren.
Analytics cookies: CoolConnect maakt gebruik van Google analytics cookies. Met behulp van Google analytics cookies krijgt CoolConnect inzage in verschillende statistieken zoals het bezoekersaantallen, populaire pagina’s, onderwerpen en zoekwoorden. Op deze manier kan CoolConnect de communicatie beter afstemmen aan de behoeften van de bezoeker. CoolConnect heeft aan Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees hier het Privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacy beleid van Google Analytics.
Social plug-ins content tracking cookies voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+: CoolConnect kan sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ cookies plaatsen op de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon van de bezoeker. Het plaatsen van deze cookies kan bijvoorbeeld nodig zijn om voor het ‘liken’ van berichten en om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken, maar kan ook advertentiedoeleinden dienen. CoolConnect adviseert de bezoeker de privacy verklaringen van Facebook, van LinkedIn, van Twitter en van Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.
Multimedia player cookies: CoolConnect plaatst incidenteel een video via toepassingen zoals  YouTube. Een ingesloten video verzamelt zelf via Google Analytics inzicht in het surfgedrag van de bezoeker. Een ingesloten YouTube video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. CoolConnect maakt gebruik van deze diensten om videocontent af te kunnen spellen op de Website. CoolConnect kan deze gegevens niet herleiden tot persoonsgegevens. Het plaatsen van deze cookies zijn noodzakelijk om de video’s te kunnen afspelen. CoolConnect adviseert de bezoeker de privacy verklaringen van YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.
17.5 Bewaartermijnen
CoolConnect bewaart Persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal een jaar na het laatste bezoek van de Website, tenzij CoolConnect op grond van wettelijke bepalingen verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De authentication cookies alsook de user input cookies zijn ‘web sessie cookies’ en worden meteen verwijderd zodra de bezoeker zijn browser afsluit. De analytics cookies voor Google, de social plug-ins cookies voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ en de multimedia player cookies worden langer dan een web sessie bewaard. Voor de bewaartermijnen van deze cookies verwijst CoolConnect de bezoeker door naar de eerder genoemde privacyverklaring van Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo en YouTube.
17.6 Instellen van cookievoorkeuren
De bezoeker kan te allen tijde zelf beslissen om cookies te accepteren of te weigeren. Hiertoe kan de bezoeker de instellingen in zijn browser aanpassen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst CoolConnect de bezoeker naar de informatiepagina van de eigen browser voor het instellen van zijn cookievoorkeuren. Heeft de bezoeker toestemming verleend voor het plaatsen van cookies en wenst de bezoeker deze toestemming weer in te trekken, dan kan de bezoeker dit doen door de cookies op zijn computer, tablet, laptop of mobiele telefoon te verwijderen. Heeft de bezoeker zijn toestemming ingetrokken, dan zal CoolConnect de bezoeker bij een volgend bezoek aan de Website wederom zijn toestemming vragen voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens alsook het plaatsen van cookies. Voor het plaatsen van authentication cookies en user Input cookies behoeft CoolConnect aan de bezoeker geen toestemming te vragen. Deze cookies zijn namelijk nodig voor het (goed) functioneren van de Website.
17.7 Beveiliging van de Persoonsgegevens
CoolConnect draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle Persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van CoolConnect. Deze databank is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van CoolConnect voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. CoolConnect spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technieken en organisatorische maatregelen. CoolConnect is echter niet aansprakelijk voor deze privacyverklaring of voor het verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van Persoonsgegevens aan CoolConnect.
17.8 Rechten van de bezoeker
De bezoeker van de Website heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de Persoonsgegevens, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de bezoeker van deze rechten gebruik wil maken, of indien de bezoeker vragen heeft over deze Privacyverklaring dan kan de bezoeker CoolConnect bereiken op privacy@coolconnect.nl of een brief sturen naar CoolConnect, Willem Dreeslaan 180, 2729 NJ , Zoetermeer t.a.v. de afdeling administratie.
17.9 Links
Op de Website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. CoolConnect kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. CoolConnect raad de bezoeker aan om de privacyverklaring van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.
17.10 Aanpassen Privacyverklaring
CoolConnect behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bij aanpassing van de Privacyverklaring zal CoolConnect de bezoeker wijzen op de vernieuwde Privacyverklaring en de bezoeker wederom zijn toestemming vragen

Artikel 18. Toepasselijk recht.
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht geldende voor het Koninkrijk in Europa.

Artikel 19. Geschillen.
Tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, of een geschil tot de bevoegdheid Van de kantonrechter behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in de vestiging regio van CoolConnect. De afnemer is evenwel gerechtigd te kiezen voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter, mits hij zich binnen 5 weken nadat CoolConnect zich schriftelijk jegens hem op het in de vorige volzin bedoelde beding heeft beroepen, kenbaar heeft gemaakt